مرکز رشد دانشگاه
چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧

 

مدیر مرکز رشد: آقای دکتر حسن علیپور

 

کارشناس امور فناوری و بازاریابی:  آقای مهندس جواد پابخش

 

متصدی دفتری، بایگانی و اطلاع رسانی: خانم مهندس پروانه شایگان قراملکی