مرکز رشد دانشگاه
دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧

مدت اسقرار و نحوه خاتمه فعالیت در مرحله پیش رشد:

 

 

مدت استقرار هسته فناور:

 

1.      شامل دو دوره سه ماهه و قابل تمدید تا سقف حداکثر ۹ ماه با مجوز شورای مرکز رشد است.

 

2.      دوره اول برای اثبات ادعای ارائه شده توسط واحد فناور، عملکرد اعضاء و ارزیابی حضور اعضاء در محل استقرار؛

 

3.      پس از سپری شدن دوره اول و در صورت تایید، ورود به سه ماهه دوم برای تثبیت ایده، مطالعه بازار و حمایت برای نمونه سازی ایده؛

 

 

خاتمه فعالیت هسته فناور:

 

1.      تایید شورای مرکز رشد و ورود به دوره رشد؛

 

2.      به نتیجه نرسیدن ادعای هسته فناور

 

3.      رعایت نکردن مقررات و ضوابط مرکز رشد

 

4.      ارائه تقاضای کتبی خود مبنی بر تمایل نداشتن به ادامه فعالیت در مرکز رشد