مرکز رشد دانشگاه
سه شنبه ٢٦ تير ١٣٩٧

فرآیند پذیرش در مرحله رشد مقدماتی (پیش رشد):

 

 

1- ارائه درخواست اولیه

 

2- مصاحبه و ارائه اطلاعات

 

3- تکمیل و تحویل فرم پذیرش دوره رشد مقدماتی

 

4- بررسی و کارشناسی تخصصی (فنی و اقتصادی)

 

5- اعلام نتیجه کارشناسی به متقاضی

 

6- طرح و تصویب در شورای مرکز رشد

 

7- اعلام پذیرش و استقرار در مرکز رشد

 

8- تکمیل فرم قرار داد استقرار در دوره رشد مقدماتی