مرکز رشد دانشگاه
چهارشنبه ٢٧ دی ١٣٩٦

فرآیند پذیرش در مرحله رشد:

 

 

1- ارائه درخواست اولیه

 

2- مصاحبه و ارائه اطلاعات

 

3- تکمیل و تحویل فرم پذیرش دوره رشد

 

4- بررسی و کارشناسی تخصصی (فنی و اقتصادی)

 

5- اعلام نتیجه کارشناسی به متقاضی

 

6- طرح و تصویب در شورای مرکز رشد

 

7- اعلام پذیرش و استقرار در مرکز رشد

 

8- تکمیل فرم قرارداد استقرار در دوره رشد